Vårt uppdrag

Ett skolbiblioteks uppdrag bestäms av skollagen, skolans läroplan och bibliotekslagen. Det yttersta ansvaret för verksamheten har rektor. För att den ska bli så bra som möjligt samarbetar personalen med skolans lärare. Funktionen är främst pedagogisk utifrån fokus på läsning och medie- och informationskunnighet (MIK).

Läsning

Ett av skolbibliotekets viktigaste uppdrag är att arbeta med språkutveckling. Detta sker främst genom att vi försöker inspirera till läsning. Vi vet mycket om bokutgivningen och ser till att det alltid finns nya böcker att låna.

Under läsåret genomför skolbiblioteket aktiviteter med fokus på läsning. Det kan handla om boksamtal, föreläsningar, författarbesök och utställningar. 

I mötet med dig som elev vill vi ge dig personliga lästips oavsett om du ska läsa något för ditt skolarbete eller hemma för din egen skull.

Medie- och informationskunnighet (MIK)

Informationssökning och källkritik är betydelsefulla förmågor. Du har som elev nytta av dem både i och utanför skolan. MIK omfattar dessa förmågor.

Skolbiblioteket hjälper till att utveckla dig inom MIK-området, ofta i nära samarbete med dina lärare. Det handlar till exempel om att göra dig medveten om mediers roll i samhället och hur de påverkar oss. Lika viktigt för oss är att lära dig hur du kan söka och bedöma information.

Flerspråkighet

Skolbiblioteket har ett särskilt ansvar för att stötta dig som talar ett annat förstaspråk än svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. I praktiken sker detta genom att vi erbjuder medier på flera språk, ordnar särskilda aktiviteter och samarbetar med stadsbiblioteket.

Särskilt stöd

Olika barn behöver olika böcker. Myndigheten för tllgängliga medier (MTM) producerar och förmedlar talböcker med stöd av paragraf 17 i upphovsrättslagen.

En talbok är något annat än en ljudbok, som istället görs kommersiellt. För att få låna talböcker krävs någon form av läsnedsättning. En läsnedsättning kan ha flera orsaker och vara tillfällig. Bland de vanligaste orsakerna är läs- och skrivsvårigheter inklusive dyslexi.

Talböcker gör det alltså möjligt att läsa på lika villkor. Du vänder du dig antingen till ditt skolbibliotek eller stadsbiblioteket för hjälp med dessa. Om du är under 18 år behöver vi din vårdnadshavares tillstånd för att registrera dig som talbokslåntagare. Du kan då få tillgång till tjänsten Egen nedladdning som innebär att du kan ladda ner talböcker till din mobiltelefon, dator eller surfplatta.

Fotografi på elev som studerar vid sin dator.
Efter plugg kommer sol. Fotograf: Ulf Palm.